TS 37 starstarstarstarstar

Commandeurstraat 37, Terschelling-West, Friesland, 8881 AF, Netherlands

Tik om te bellen 0031562449099
 Volgeboekt
Boek nu!
qrcode

Verhuurobject beschrijving

 20% korting als u boekt om te komen voor 14-07-2019. Boek nu om dit aanbod optimaal te gebruiken!

Gelegen aan de haven van West-Terschelling, nabij het strand, ligt het inpandige appartement TS37. Dit 2 persoons appartement bevindt zich op de begane vloer en is voorzien van alle luxe voor een korte of langdurige vakantie op Terschelling.West-Terschelling is het grootste dorp op Terschelling, tevens de plaats waar de boot aankomt. Het appartement ligt op ongeveer 100 meter afstand van de boot, 250 meter van het bruisende centrum van West-Terschelling en 50 meter van het "Groene" strand. Het appartement heeft een eigen terras met terrasmeubelen.De indeling van het appartement is als volgt:Begane grond: entree , kamer/keuken, slaapkamer met twee 1 persoons boxsprings, badkamer met 2 persoons ligbad en inloopdouche.Voorzieningen: Televisie, dvd-speler (geen dvd´s aanwezig), gratis draadloos internet, c.v., vloerverwarming, wasmachine, magnetron/oven. De keuken is volledig ingericht.Het appartement betreft een niet-rokers appartement. Huisdieren zijn ook niet toegestaan.

Appartement

Lees verder

Omgevings activiteiten

TS37 ligt op 50 meter van het "Groene" strand en 250 meter van het bruisende centrum van West-terschelling. Het natuurreservaat de "Noordsvaarder" ligt op wandelafstand.

Met zoveel natuur om u heen is er van alles te doen. U kunt op eigen initiatief Terschelling verkennen, of u doet dit middels een huifkartocht, georganiseerde wandelingen of een fietstocht. Er zijn veel bedrijven en instanties op het eiland die u graag van alles willen vertellen over Terschelling.

Ook zijn er een aantal outdoorbedrijven op Terschelling, waar u kunt Kitesurfen, Moutainbiken, powerkiten, boerengolfen, blokarten (strandzeilen) etc. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan even contact met ons op.

Incheck tijden

U kunt op de dag van aankomst vanaf 15:00u ´s middags uw appartement betreden.

Op de dag van vertrek dient u het appartement rond 10:00u te verlaten. We stellen het op prijs als u zich ook weer even afmeld, zodat we elkaar nog even gedag kunnen zeggen. Mocht u met de eerste boot vertrekken, dan kunt u zich de avond van te voren even afmelden.

Beleid & gebruiksvoorwaarden

VOORTS ONDER DE VOLGENDE BEPALINGEN

Bij akkoord van de voorwaarden zal huurder aan verhuurder 30% van de overeengekomen huursom betalen. Het handgeld is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal 6 weken voor uw aankomstdatum  worden betaald. Bij reservering binnen 6 weken voor aankomst is 100% aanbetaling verschuldigd. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst handgeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de door u gekozen data en bedragen van on-line boekingen.

Rechten en verplichtingen verhuurder.

Verhuurder heeft zich door ondertekening van dit kontrakt verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder(-ster)op te leveren. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door adsspirant-huurder(-sters) doen bezichtigen. Verhuurder mag in de meubilering/stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurkontrakt generlei wijziging meer aanbrengen. Verhuurder is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(-ster) een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.

 

Rechten en verplichtingen huurder(-ster).

Huurder(-ster) verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde volstrekt bekend. Huurder(-ster) mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit kontrakt is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden. De huurder(-ster) zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder(-ster) aannemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Huurder(-ster) verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren. Huisdieren zijn niet toegestaan. Huurder(-ster) zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurster zijn aangebracht of geplaatst. Het is huurder(-ster) verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het pand of omgeving.

 

Algemeen

De terbeschikkingstelling van het verhuurobject aan huurder(-ster) geschiedt door overhandiging van de huissleutels. Het vakantieverblijf dient tussen 14.00 uur en 22.30 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurder(-ster) die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de verhuurster hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van het vakantieverblijf. Huurder(-ster) wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij/zij binnen 4 uren na het betrekken van het verhuurobject bij de verhuurster heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangd bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke overeenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met de daarin aanwezige inventaris conform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van huurder(-ster) is gesteld. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder(-ster) te worden overeengekomen en op het huurkontrakt te worden vermeld. /verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadigingen van eigendommen van huurder(-ster) of ongevallen, één en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurster echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

 

Verhuuurvoorwaarden: verhuur wordt alleen toegestaan aan gezinnen of aan gezinnen in groepsverband.

 

Ontbinding.

Verhuurder is gerechtigd dit kontrakt als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn. Indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan.

a.indien huurder(-ster) het gehuurde vóórtijdig verlaat

b.indien huurder(-ster) nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt vóór 22.30, zonder schriftelijk, telefonisch of telegrafisch bericht te hebben, dat hij/zij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

c. Indien huurder(-ster) de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het/de reglement van orde niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder(-ster) voor de volle huursom in de sub a,b,c, en d. genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden-teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken-te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder(-ster) wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder(-ster) verschuldigde huursom onder inhouding van evenwel een bedrag van ¤. 15,-- wegens gemaakte administratiekosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder(-ster) door persoonlijke of Andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Annuleringsbepalingen (standaard vvv)

Wijzigingen door de opdrachtgever / gast Tot 28 dagen voor de dag van aankomst jan de opdrachtgever/gast wijziging in de overeenkomst verzoeken die alsdan voorzover mogelijk zal worden aangebracht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever/gast de nieuwe huursom voldoet en bovendien vergoedt een bedrag van €. 15,--. Vervanging van een aangemelde reiziger is mogelijk tot 7 dagen voor aankomst, onder hierboven in dit lid genoemde voorwaarde. Afwijzing van het verzoek zal met reden worden omkleed.

1 Vanaf 28 dagen voor de dag van aankomst zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.

2 Wordt een verzoek, ondanks afwijzing gehandhaafd dan geldt dit aks annulering van de overeenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Annulering door de opdrachtgever / gast. Indien een aanmelding voor een appartement of bungalow wordt geannuleerd door de opdrachtgever/gast zijn naast eventuele gefactureerde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd: €.15,-- annuleringskosten.

a bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huursom.

b bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de dag van aankomst : 60% van de huursom.

c bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst; 90% van de huursom.

d bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom

3aHet annuleren van een huurovereenkomst voor een deel van de gasten, die gezamenlijk voor een verblijf in een bungalow of appartement zijn geboekt, geldt als annulering van de gehele huurovereenkomst, zodat voor alle gasten de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

3b Indien voor de overblijvende gasten met dezelfde organisator een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, zal voor hem/hen) de huursom van toepassing zijn, zoals deze in de prijstabel vermeld staat.

3c Geldt deze nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie dan worden de voor de overblijvende gasten ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht van de nieuwe huursommen.

Overigens zal het totaalbedrag van 1)annuleringsgeld en 2) verhoogde huursommen het totaal van de huursommen voor de oorspronkelijke gasten nooit te boven gaan.

 

Geschillen.

Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder(-ster) en verhuurder ontstaan mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke vvv in wiens werkgebied het betreffende vakantieverblijf is gelegen, teneinde tot een minnelijke regeling te geraken, behouden juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder, die geen enkel uitstel gedogen. De bemiddeling van de plaatselijke vvv kan alleen ingeroepen worden, indien de verhuurder van het betrokken verhuurobjekt is aangesloten bij die vvv.

Kaart

Your destination (route end point) is already marked on the map. Please enter your location and choose your route options to get directions to the destination point. You can also click on the map to choose up to 9 waypoints from your starting point to the destination point.

Address
Postal code
Town
Optimize for

Services

Hier is een overzicht van enkele services die u kunt afnemen bij het maken van een boeking bij deze accommodatie.

handdoekset

prijs is per persoon per boeking

2.50€ (9%) ( Per boeking )

Linnengoed

prijs is per persoon per boeking

5.00€ (9%) ( Per boeking )

Servicekosten

Wij maken voor u schoon.

40.00€ (21%) ( Per boeking )

toeristenbelasting

per persoon per dag

1.70€ ( Per persoon per dag )

Uw gegevens

Sommige onderdelen van deze website moeten informatie opslaan over uw bezoek. Dit wordt alleen gebruikt om u van dienst te zijn, het wordt nooit gedeeld met derden en wordt verwijderd zodra het niet langer meer nodig is.

U hebt ons nog niet verteld of we persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen

GEEFT U ONS TOESTEMMING OM DEZE GEGEVENS OP TE SLAAN?


U moet ermee instemmen dat wij deze gegevens voor u bewaren om boekingen op deze site te kunnen maken. Ongeacht of u al dan niet instemt met het opslaan van uw gegevens, zullen wij een cookie op uw computer opslaan om ons te laten weten of u zich al dan niet hebt aangemeld. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat we u niet constant vragen of u al dan niet wilt dat we gegevens van u opslaan en bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Als u van gedachten verandert, kunt u op elk gewenst moment de pagina "App-machtigingen" bezoeken om u aan of uit te melden.

De informatie wordt opgeslagen voor verschillende tijdsperioden afhankelijk van de aard van uw bezoek. Dus, als u alleen maar rondkijkt, bewaren wij informatie over de geografische locatie (op landniveau). Als u zoekopdrachten uitvoert, slaan we de laatste dingen op waarnaar u hebt gezocht om vervolgens zoekformulieren gebruiksvriendelijker te maken. Deze informatie wordt meestal maximaal 24 uur bewaard en wordt alleen gebruikt om uw bezoek aangenamer te maken.

Wanneer u bij ons boekt, wordt er noodzakelijkerwijs meer informatie opgeslagen.

  1. De technische details van het boekingsformulier worden vastgelegd en bewaard voor een maximum van 60 dagen. Dit is vereist, zodat reserveringen op aanvraag kunnen worden omgezet in volledige boekingen zodra een boeking is goedgekeurd en voor analyse door onze teams in het geval er een probleem is met een boeking. Als u niet was ingelogd toen u een boeking maakte, zullen wij u een gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail toesturen, zodat u uw boekingsgeschiedenis kunt bekijken en uw Right To Be Forgotten (Recht om te worden vergeten) kunt uitoefenen als u dat wenst.
  2. Gegevens die in het boekingsformulier zijn ingevoerd, bijvoorbeeld naam, e-mailadres, echt adres, worden maximaal 365 dagen na de vertrekdatum van de boeking opgeslagen. Deze informatie wordt in gecodeerde vorm opgeslagen in onze database, zodat alleen bevoegde personen deze kunnen bekijken. Als u een reservering maakt, moeten wij uw persoonlijke informatie tijdens de geldigheid van de reservering wettelijk opslaan. Als de boeking is voltooid, omdat deze is geannuleerd of is uitgecheckt, kunt u uw RTBF (recht om te worden vergeten) gebruiken door u aan te melden en naar de pagina "Uw gegevens" te gaan. Factuurgegevens voor voltooide boekingen worden nog steeds veilig opgeslagen in onze database om ervoor te zorgen dat we ons houden aan de relevante belastingwetten, maar u kunt alle andere persoonlijke informatie verwijderen nadat de boeking is voltooid.
  3. Wanneer u ermee instemt dat uw informatie wordt opgeslagen zoals hierboven beschreven, zijn wij wettelijk verplicht om deze toestemming op te slaan in onze database. Deze informatie omvat uw IP-nummer en de inhoud van het aanmeldingsformulier. We zullen deze toestemmingsmelding onbeperkt behouden (dit is een wettelijke vereiste).
Agent vcard
Beschikbaar voor boekingen
Bezet/Niet beschikbaar
Juni 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
Juli 2019
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Augustus 2019
MDWDVZZ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
 
September 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
 
 
 
 
 
 
Oktober 2019
MDWDVZZ
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
 
 
 
November 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
December 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Januari 2020
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
Februari 2020
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
 
Maart 2020
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
 
 
 
 
April 2020
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
 
 
 
Mei 2020
MDWDVZZ
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2020
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
 
 
 
 
 
Juli 2020
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
Augustus 2020
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
 
 
 
 
September 2020
MDWDVZZ
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
 
 
 
 
Oktober 2020
MDWDVZZ
 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
 
November 2020
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
 
 
 
 
 
 
December 2020
MDWDVZZ
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
 
 
 
Januari 2021
MDWDVZZ
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
 
 
 
 
 
 
 
Februari 2021
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2021
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 
 
 
April 2021
MDWDVZZ
 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
Mei 2021
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
 
 
 
 
Tariefnaam Kamer/verhuurobject type Min mensen Max mensen Geldig vanaf Geldig tot en met   Minimum dagen Maximum dagen
TS37 Appartement 1 2 zondag 16 juni 2019 donderdag 20 juni 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 21 juni 2019 zaterdag 22 juni 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 23 juni 2019 donderdag 27 juni 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 28 juni 2019 zaterdag 29 juni 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 30 juni 2019 donderdag 04 juli 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 05 juli 2019 zaterdag 06 juli 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 07 juli 2019 donderdag 11 juli 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 12 juli 2019 zaterdag 13 juli 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 14 juli 2019 donderdag 18 juli 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 19 juli 2019 zaterdag 20 juli 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 21 juli 2019 donderdag 25 juli 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 26 juli 2019 vrijdag 26 juli 2019 665.00€ Per week 6 28
TS37 Appartement 1 2 zaterdag 27 juli 2019 zaterdag 27 juli 2019 665.00€ Per week 5 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 28 juli 2019 zondag 28 juli 2019 525.00€ Per week 4 28
TS37 Appartement 1 2 maandag 29 juli 2019 dinsdag 30 juli 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 woensdag 31 juli 2019 donderdag 01 augustus 2019 525.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 02 augustus 2019 zaterdag 03 augustus 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 04 augustus 2019 donderdag 08 augustus 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 09 augustus 2019 zaterdag 10 augustus 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 11 augustus 2019 donderdag 15 augustus 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 16 augustus 2019 zaterdag 17 augustus 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 18 augustus 2019 donderdag 22 augustus 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 23 augustus 2019 zaterdag 24 augustus 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 25 augustus 2019 donderdag 29 augustus 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 30 augustus 2019 zaterdag 31 augustus 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 01 september 2019 maandag 02 september 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 dinsdag 03 september 2019 dinsdag 03 september 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 woensdag 04 september 2019 donderdag 05 september 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 06 september 2019 zaterdag 07 september 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 08 september 2019 donderdag 12 september 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 13 september 2019 zaterdag 14 september 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 15 september 2019 donderdag 19 september 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 20 september 2019 zaterdag 21 september 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 22 september 2019 woensdag 25 september 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 donderdag 26 september 2019 zaterdag 28 september 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 29 september 2019 donderdag 03 oktober 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 04 oktober 2019 zaterdag 05 oktober 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 06 oktober 2019 donderdag 10 oktober 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 11 oktober 2019 zaterdag 12 oktober 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 13 oktober 2019 donderdag 17 oktober 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 18 oktober 2019 zaterdag 19 oktober 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 20 oktober 2019 donderdag 24 oktober 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 25 oktober 2019 zaterdag 26 oktober 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 27 oktober 2019 donderdag 31 oktober 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 01 november 2019 zaterdag 02 november 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 03 november 2019 donderdag 07 november 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 08 november 2019 zaterdag 09 november 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 10 november 2019 donderdag 14 november 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 15 november 2019 zaterdag 16 november 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 17 november 2019 donderdag 21 november 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 22 november 2019 zaterdag 23 november 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 24 november 2019 donderdag 28 november 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 29 november 2019 zaterdag 30 november 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 01 december 2019 donderdag 05 december 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 06 december 2019 zaterdag 07 december 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 08 december 2019 donderdag 12 december 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 13 december 2019 zaterdag 14 december 2019 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 15 december 2019 donderdag 19 december 2019 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 20 december 2019 zaterdag 21 december 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 22 december 2019 donderdag 26 december 2019 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 27 december 2019 zaterdag 28 december 2019 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 29 december 2019 donderdag 02 januari 2020 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 03 januari 2020 zaterdag 04 januari 2020 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 05 januari 2020 donderdag 09 januari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 10 januari 2020 zaterdag 11 januari 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 12 januari 2020 donderdag 16 januari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 17 januari 2020 zaterdag 18 januari 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 19 januari 2020 donderdag 23 januari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 24 januari 2020 zaterdag 25 januari 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 26 januari 2020 donderdag 30 januari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 31 januari 2020 zaterdag 01 februari 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 02 februari 2020 donderdag 06 februari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 07 februari 2020 zaterdag 08 februari 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 09 februari 2020 donderdag 13 februari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 14 februari 2020 zaterdag 15 februari 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 16 februari 2020 zondag 16 februari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 maandag 17 februari 2020 maandag 17 februari 2020 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 dinsdag 18 februari 2020 donderdag 20 februari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 21 februari 2020 zaterdag 22 februari 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 23 februari 2020 donderdag 27 februari 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 28 februari 2020 zaterdag 29 februari 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 01 maart 2020 donderdag 05 maart 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 06 maart 2020 zaterdag 07 maart 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 08 maart 2020 donderdag 12 maart 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 13 maart 2020 zaterdag 14 maart 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 15 maart 2020 donderdag 19 maart 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 20 maart 2020 zaterdag 21 maart 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 22 maart 2020 donderdag 26 maart 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 27 maart 2020 zaterdag 28 maart 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 29 maart 2020 donderdag 02 april 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 03 april 2020 zaterdag 04 april 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 05 april 2020 donderdag 09 april 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 10 april 2020 zaterdag 11 april 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 12 april 2020 donderdag 16 april 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 17 april 2020 zaterdag 18 april 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 19 april 2020 donderdag 23 april 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 24 april 2020 zaterdag 25 april 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 26 april 2020 donderdag 30 april 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 01 mei 2020 zaterdag 02 mei 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 03 mei 2020 donderdag 07 mei 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 08 mei 2020 zaterdag 09 mei 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 10 mei 2020 donderdag 14 mei 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 15 mei 2020 zaterdag 16 mei 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 17 mei 2020 donderdag 21 mei 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 22 mei 2020 zaterdag 23 mei 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 24 mei 2020 donderdag 28 mei 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 29 mei 2020 zaterdag 30 mei 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 31 mei 2020 donderdag 04 juni 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 05 juni 2020 zaterdag 06 juni 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 07 juni 2020 donderdag 11 juni 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 12 juni 2020 zaterdag 13 juni 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 14 juni 2020 zondag 14 juni 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 maandag 15 juni 2020 donderdag 18 juni 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 19 juni 2020 zaterdag 20 juni 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 21 juni 2020 donderdag 25 juni 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 26 juni 2020 zaterdag 27 juni 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 28 juni 2020 donderdag 02 juli 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 03 juli 2020 zaterdag 04 juli 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 05 juli 2020 donderdag 09 juli 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 10 juli 2020 zaterdag 11 juli 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 12 juli 2020 donderdag 16 juli 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 17 juli 2020 zaterdag 18 juli 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 19 juli 2020 donderdag 23 juli 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 24 juli 2020 zaterdag 25 juli 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 26 juli 2020 donderdag 30 juli 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 31 juli 2020 zaterdag 01 augustus 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 02 augustus 2020 donderdag 06 augustus 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 07 augustus 2020 zaterdag 08 augustus 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 09 augustus 2020 donderdag 13 augustus 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 14 augustus 2020 zaterdag 15 augustus 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 16 augustus 2020 donderdag 20 augustus 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 21 augustus 2020 zaterdag 22 augustus 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 23 augustus 2020 donderdag 27 augustus 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 28 augustus 2020 zaterdag 29 augustus 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 30 augustus 2020 donderdag 03 september 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 04 september 2020 zaterdag 05 september 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 06 september 2020 donderdag 10 september 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 11 september 2020 zaterdag 12 september 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 13 september 2020 donderdag 17 september 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 18 september 2020 zaterdag 19 september 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 20 september 2020 donderdag 24 september 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 25 september 2020 zaterdag 26 september 2020 700.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 27 september 2020 woensdag 30 september 2020 560.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 donderdag 01 oktober 2020 donderdag 01 oktober 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 02 oktober 2020 zaterdag 03 oktober 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 04 oktober 2020 donderdag 08 oktober 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 09 oktober 2020 zaterdag 10 oktober 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 11 oktober 2020 donderdag 15 oktober 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 16 oktober 2020 zaterdag 17 oktober 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 18 oktober 2020 donderdag 22 oktober 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 23 oktober 2020 zaterdag 24 oktober 2020 700.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 25 oktober 2020 donderdag 29 oktober 2020 560.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 30 oktober 2020 zaterdag 31 oktober 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 01 november 2020 donderdag 05 november 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 06 november 2020 zaterdag 07 november 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 08 november 2020 donderdag 12 november 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 13 november 2020 zaterdag 14 november 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 15 november 2020 donderdag 19 november 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 20 november 2020 zaterdag 21 november 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 22 november 2020 donderdag 26 november 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 27 november 2020 zaterdag 28 november 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 29 november 2020 donderdag 03 december 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 04 december 2020 zaterdag 05 december 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 06 december 2020 donderdag 10 december 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 11 december 2020 zaterdag 12 december 2020 665.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 13 december 2020 donderdag 17 december 2020 525.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 18 december 2020 zaterdag 19 december 2020 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 20 december 2020 donderdag 24 december 2020 525.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 25 december 2020 zaterdag 26 december 2020 665.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 27 december 2020 donderdag 31 december 2020 525.00€ Per week 7 28
Attraction name