We need your permission to store your information before you can make a booking. CLICK HERE to give us permission.

TS 37 starstarstarstarstar

Commandeurstraat 37, Terschelling-West, Friesland, 8881 AF, Netherlands

Tik om te bellen 0031562449099
 Volgeboekt
Boek nu!
qrcode

Verhuurobject beschrijving

 20% korting als u boekt om te komen voor 24-06-2018. Boek nu om dit aanbod optimaal te gebruiken!

Gelegen aan de haven van West-Terschelling, nabij het strand, ligt het inpandige appartement TS37. Dit 2 persoons appartement bevindt zich op de begane vloer en is voorzien van alle luxe voor een korte of langdurige vakantie op Terschelling.West-Terschelling is het grootste dorp op Terschelling, tevens de plaats waar de boot aankomt. Het appartement ligt op ongeveer 100 meter afstand van de boot, 250 meter van het bruisende centrum van West-Terschelling en 50 meter van het "Groene" strand. Het appartement heeft een eigen terras met terrasmeubelen.De indeling van het appartement is als volgt:Begane grond: entree , kamer/keuken, slaapkamer met twee 1 persoons boxsprings, badkamer met 2 persoons ligbad en inloopdouche.Voorzieningen: Televisie, dvd-speler (geen dvd´s aanwezig), gratis draadloos internet, c.v., vloerverwarming, wasmachine, magnetron/oven. De keuken is volledig ingericht.Het appartement betreft een niet-rokers appartement. Huisdieren zijn ook niet toegestaan.

Appartement

Lees verder

Omgevings activiteiten

TS37 ligt op 50 meter van het "Groene" strand en 250 meter van het bruisende centrum van West-terschelling. Het natuurreservaat de "Noordsvaarder" ligt op wandelafstand.

Met zoveel natuur om u heen is er van alles te doen. U kunt op eigen initiatief Terschelling verkennen, of u doet dit middels een huifkartocht, georganiseerde wandelingen of een fietstocht. Er zijn veel bedrijven en instanties op het eiland die u graag van alles willen vertellen over Terschelling.

Ook zijn er een aantal outdoorbedrijven op Terschelling, waar u kunt Kitesurfen, Moutainbiken, powerkiten, boerengolfen, blokarten (strandzeilen) etc. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan even contact met ons op.

Incheck tijden

U kunt op de dag van aankomst vanaf 15:00u ´s middags uw appartement betreden.

Op de dag van vertrek dient u het appartement rond 10:00u te verlaten. We stellen het op prijs als u zich ook weer even afmeld, zodat we elkaar nog even gedag kunnen zeggen. Mocht u met de eerste boot vertrekken, dan kunt u zich de avond van te voren even afmelden.

Beleid & gebruiksvoorwaarden

VOORTS ONDER DE VOLGENDE BEPALINGEN

Bij akkoord van de voorwaarden zal huurder aan verhuurder 30% van de overeengekomen huursom betalen. Het handgeld is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal 6 weken voor uw aankomstdatum  worden betaald. Bij reservering binnen 6 weken voor aankomst is 100% aanbetaling verschuldigd. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst handgeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de door u gekozen data en bedragen van on-line boekingen.

Rechten en verplichtingen verhuurder.

Verhuurder heeft zich door ondertekening van dit kontrakt verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder(-ster)op te leveren. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door adsspirant-huurder(-sters) doen bezichtigen. Verhuurder mag in de meubilering/stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurkontrakt generlei wijziging meer aanbrengen. Verhuurder is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(-ster) een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.

 

Rechten en verplichtingen huurder(-ster).

Huurder(-ster) verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde volstrekt bekend. Huurder(-ster) mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit kontrakt is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden. De huurder(-ster) zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder(-ster) aannemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Huurder(-ster) verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren. Huisdieren zijn niet toegestaan. Huurder(-ster) zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurster zijn aangebracht of geplaatst. Het is huurder(-ster) verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het pand of omgeving.

 

Algemeen

De terbeschikkingstelling van het verhuurobject aan huurder(-ster) geschiedt door overhandiging van de huissleutels. Het vakantieverblijf dient tussen 14.00 uur en 22.30 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurder(-ster) die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de verhuurster hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van het vakantieverblijf. Huurder(-ster) wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij/zij binnen 4 uren na het betrekken van het verhuurobject bij de verhuurster heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangd bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke overeenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met de daarin aanwezige inventaris conform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van huurder(-ster) is gesteld. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder(-ster) te worden overeengekomen en op het huurkontrakt te worden vermeld. /verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadigingen van eigendommen van huurder(-ster) of ongevallen, één en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurster echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

 

Verhuuurvoorwaarden: verhuur wordt alleen toegestaan aan gezinnen of aan gezinnen in groepsverband.

 

Ontbinding.

Verhuurder is gerechtigd dit kontrakt als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn. Indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan.

a.indien huurder(-ster) het gehuurde vóórtijdig verlaat

b.indien huurder(-ster) nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt vóór 22.30, zonder schriftelijk, telefonisch of telegrafisch bericht te hebben, dat hij/zij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

c. Indien huurder(-ster) de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het/de reglement van orde niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder(-ster) voor de volle huursom in de sub a,b,c, en d. genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden-teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken-te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder(-ster) wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder(-ster) verschuldigde huursom onder inhouding van evenwel een bedrag van ¤. 15,-- wegens gemaakte administratiekosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder(-ster) door persoonlijke of Andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Annuleringsbepalingen (standaard vvv)

Wijzigingen door de opdrachtgever / gast Tot 28 dagen voor de dag van aankomst jan de opdrachtgever/gast wijziging in de overeenkomst verzoeken die alsdan voorzover mogelijk zal worden aangebracht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever/gast de nieuwe huursom voldoet en bovendien vergoedt een bedrag van €. 15,--. Vervanging van een aangemelde reiziger is mogelijk tot 7 dagen voor aankomst, onder hierboven in dit lid genoemde voorwaarde. Afwijzing van het verzoek zal met reden worden omkleed.

1 Vanaf 28 dagen voor de dag van aankomst zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.

2 Wordt een verzoek, ondanks afwijzing gehandhaafd dan geldt dit aks annulering van de overeenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Annulering door de opdrachtgever / gast. Indien een aanmelding voor een appartement of bungalow wordt geannuleerd door de opdrachtgever/gast zijn naast eventuele gefactureerde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd: €.15,-- annuleringskosten.

a bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huursom.

b bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de dag van aankomst : 60% van de huursom.

c bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst; 90% van de huursom.

d bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom

3aHet annuleren van een huurovereenkomst voor een deel van de gasten, die gezamenlijk voor een verblijf in een bungalow of appartement zijn geboekt, geldt als annulering van de gehele huurovereenkomst, zodat voor alle gasten de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

3b Indien voor de overblijvende gasten met dezelfde organisator een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, zal voor hem/hen) de huursom van toepassing zijn, zoals deze in de prijstabel vermeld staat.

3c Geldt deze nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie dan worden de voor de overblijvende gasten ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht van de nieuwe huursommen.

Overigens zal het totaalbedrag van 1)annuleringsgeld en 2) verhoogde huursommen het totaal van de huursommen voor de oorspronkelijke gasten nooit te boven gaan.

 

Geschillen.

Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder(-ster) en verhuurder ontstaan mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke vvv in wiens werkgebied het betreffende vakantieverblijf is gelegen, teneinde tot een minnelijke regeling te geraken, behouden juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder, die geen enkel uitstel gedogen. De bemiddeling van de plaatselijke vvv kan alleen ingeroepen worden, indien de verhuurder van het betrokken verhuurobjekt is aangesloten bij die vvv.

Kaart

Your destination (route end point) is already marked on the map. Please enter your location and choose your route options to get directions to the destination point. You can also click on the map to choose up to 9 waypoints from your starting point to the destination point.

Address
Postal code
Town
Optimize for

Services

Hier is een overzicht van enkele services die u kunt afnemen bij het maken van een boeking bij deze accommodatie.

handdoekset

prijs is per persoon per boeking

2.50€ ( Per boeking )

Linnengoed

prijs is per persoon per boeking

8.50€ ( Per boeking )

Servicekosten

Wij maken voor u schoon.

40.00€ (21%) ( Per boeking )

toeristenbelasting

per persoon per dag

1.65€ ( Per persoon per dag )

Your data

Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.

You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you

DO YOU GIVE US PERMISSION TO STORE THIS INFORMATION??


You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.

The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.

When you make a booking with us, by necessity more information is stored.

  1. The technicalites of the booking form are captured and retained for a maximum of 60 days. This is required so that On Request bookings can be turned into full bookings once a booking is approved, and for analysis by our teams in case there is an issue with a booking. If you were not logged in when you made a booking then we will email you a username and password so that you can view your booking history and exercise your Right To Be Forgotten (RTBF) if you wish to do that.
  2. Data entered into the booking form, for example name, email address, real address is stored for a maximum of 365 days after the booking's departure date. This information is stored in encrypted form in our database so that only authorised people can view it. If you make a booking then by law we must store your PII whilst the booking is valid. Once the booking has completed, either because it has been cancelled or you have been checked out, then you will be able to exercise your RTBF by logging in and visiting the "Your data" page. Invoice information for completed bookings will still be securely stored in our database to ensure that we abide by relevant tax laws but you will be able to remove all other PII after the booking is completed.
  3. When you consent to your information being stored as described above, we are legally obliged to store this consent in our database. This information will include your IP number and the content of the opt-in form. We will retain this consent notification indefinately (this is a legal requirement).
Agent vcard
Beschikbaar voor boekingen
Bezet/Niet beschikbaar
Mei 2018
MDWDVZZ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Juni 2018
MDWDVZZ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Juli 2018
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
 
 
 
 
Augustus 2018
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
September 2018
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2018
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 
 
 
November 2018
MDWDVZZ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
December 2018
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Januari 2019
MDWDVZZ
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
 
 
 
Februari 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
 
 
 
Maart 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
 
 
 
 
 
 
 
April 2019
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
 
 
 
 
 
Mei 2019
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
Juni 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
 
 
 
 
 
 
 
Juli 2019
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 
 
 
Augustus 2019
MDWDVZZ
 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
 
September 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
 
 
 
 
 
 
Oktober 2019
MDWDVZZ
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
 
 
 
November 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
 
December 2019
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
 
 
 
 
Januari 2020
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
Februari 2020
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
 
Maart 2020
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
 
 
 
 
April 2020
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
 
 
 
Tariefnaam Kamer/verhuurobject type Min mensen Max mensen Geldig vanaf Geldig tot en met   Minimum dagen Maximum dagen
TS37 Appartement 1 2 zondag 27 mei 2018 donderdag 31 mei 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 01 juni 2018 zaterdag 02 juni 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 03 juni 2018 donderdag 07 juni 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 08 juni 2018 vrijdag 08 juni 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zaterdag 09 juni 2018 zaterdag 09 juni 2018 630.00€ Per week 6 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 10 juni 2018 zondag 10 juni 2018 490.00€ Per week 5 28
TS37 Appartement 1 2 maandag 11 juni 2018 maandag 11 juni 2018 490.00€ Per week 4 28
TS37 Appartement 1 2 dinsdag 12 juni 2018 dinsdag 12 juni 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 woensdag 13 juni 2018 donderdag 14 juni 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 15 juni 2018 zaterdag 16 juni 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 17 juni 2018 zondag 17 juni 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 maandag 18 juni 2018 donderdag 21 juni 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 22 juni 2018 zaterdag 23 juni 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 24 juni 2018 zondag 24 juni 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 maandag 25 juni 2018 dinsdag 26 juni 2018 490.00€ Per week 4 28
TS37 Appartement 1 2 woensdag 27 juni 2018 woensdag 27 juni 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 donderdag 28 juni 2018 donderdag 28 juni 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 29 juni 2018 zaterdag 30 juni 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 01 juli 2018 zondag 01 juli 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 maandag 02 juli 2018 maandag 02 juli 2018 490.00€ Per week 5 28
TS37 Appartement 1 2 dinsdag 03 juli 2018 dinsdag 03 juli 2018 490.00€ Per week 4 28
TS37 Appartement 1 2 woensdag 04 juli 2018 donderdag 05 juli 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 06 juli 2018 vrijdag 06 juli 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zaterdag 07 juli 2018 zaterdag 07 juli 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 08 juli 2018 donderdag 12 juli 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 13 juli 2018 zaterdag 14 juli 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 15 juli 2018 donderdag 19 juli 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 20 juli 2018 zaterdag 21 juli 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 22 juli 2018 donderdag 26 juli 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 27 juli 2018 zaterdag 28 juli 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 29 juli 2018 donderdag 02 augustus 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 03 augustus 2018 zaterdag 04 augustus 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 05 augustus 2018 dinsdag 07 augustus 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 woensdag 08 augustus 2018 donderdag 09 augustus 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 10 augustus 2018 zaterdag 11 augustus 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 12 augustus 2018 donderdag 16 augustus 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 17 augustus 2018 vrijdag 17 augustus 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zaterdag 18 augustus 2018 zaterdag 18 augustus 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 19 augustus 2018 donderdag 23 augustus 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 24 augustus 2018 zaterdag 25 augustus 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 26 augustus 2018 donderdag 30 augustus 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 31 augustus 2018 zaterdag 01 september 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 02 september 2018 vrijdag 07 september 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zaterdag 08 september 2018 zondag 09 september 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 maandag 10 september 2018 donderdag 13 september 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 14 september 2018 zaterdag 15 september 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 16 september 2018 donderdag 20 september 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 21 september 2018 zaterdag 22 september 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 23 september 2018 donderdag 27 september 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 28 september 2018 zaterdag 29 september 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 30 september 2018 donderdag 04 oktober 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 05 oktober 2018 zaterdag 06 oktober 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 07 oktober 2018 donderdag 11 oktober 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 12 oktober 2018 zaterdag 13 oktober 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 14 oktober 2018 donderdag 18 oktober 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 19 oktober 2018 vrijdag 19 oktober 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zaterdag 20 oktober 2018 donderdag 25 oktober 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 26 oktober 2018 zaterdag 27 oktober 2018 630.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 28 oktober 2018 woensdag 31 oktober 2018 490.00€ Per week 3 28
TS37 Appartement 1 2 donderdag 01 november 2018 donderdag 01 november 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 02 november 2018 zaterdag 03 november 2018 770.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 04 november 2018 donderdag 08 november 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 09 november 2018 zaterdag 10 november 2018 630.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 11 november 2018 donderdag 15 november 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 16 november 2018 zaterdag 17 november 2018 630.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 18 november 2018 donderdag 22 november 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 23 november 2018 zaterdag 24 november 2018 630.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 25 november 2018 donderdag 29 november 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 30 november 2018 zaterdag 01 december 2018 630.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 02 december 2018 donderdag 06 december 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 07 december 2018 zaterdag 08 december 2018 630.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 09 december 2018 donderdag 13 december 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 14 december 2018 zaterdag 15 december 2018 630.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 16 december 2018 donderdag 20 december 2018 490.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 21 december 2018 vrijdag 21 december 2018 630.00€ Per week 2 28
TS37 Appartement 1 2 zaterdag 22 december 2018 zaterdag 22 december 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 23 december 2018 donderdag 27 december 2018 490.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 vrijdag 28 december 2018 zaterdag 29 december 2018 630.00€ Per week 7 28
TS37 Appartement 1 2 zondag 30 december 2018 maandag 31 december 2018 490.00€ Per week 7 28
Attraction name